กระบวนการขับเคลื่อนกลไกเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนภาคเหนือ : มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนานำเสนอการบ้าน (มูลนิธิพะเยา)คุณแอน (แพร่)
คุณนุช บ้านสหกรณ์ (เชียงใหม่)
คุณลูกหมู (พะเยา)
อ.ทรงพลให้ความเห็นต่องาน