กระบวนการขับเคลื่อนกลไกเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนภาคเหนือ : มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา


กระบวนการถอดบทเรียน (SJ บรรยาย)

หลักคิดในการถอดบทเรียน
หลักคิดในการถอดบทเรียน 2
กระบวนการถอดบทเรียน
แลกเปลี่ยนเรื่องถอดบทเรียน