พิธีลงนามความร่วมมือ การปฐมนิเทศและอบรมหลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว ครั้งที่ 1

­

วันที่ 19-21 มีนาคม 2556 ณ สถาบันพัฒนาบุคคลากรท้องถิ่น จ.ปทุมธานี

­

­

­

­

­

­