ถอดความจาก: ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
โดย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น