ถอดความจาก: กล่าวต้อนรับ และรายงานต่อประธาน
โดย นายทรงพล เจตนาวณิชย์
ผู้อำนวยการสถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.)