ข้อมูล Based line อปท.พื้นที่เป้าหมาย รุ่น 2 โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.สุรินทร์
ภาพรวมข้อมูล Based line พื้นที่เป้าหมาย อปท. ก่อนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตรนักถักทอชุมชน รุ่น 2 โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.สุรินทร์ จำนวน 5 ตำบล

ซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.สุรินทร์  จำนวน 5 ตำบล

ข้อมูล Based line อบต.เพี้ยราม อ.เมือง จ.สุรินทร์

u0e2du0e1au0e15.u0e40u0e1eu0e37u0e49u0e22u0e23u0e32u0e21.pdf

ข้อมูล Based line ทต.กันตวจระมวล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

u0e17u0e15.u0e01u0e31u0e19u0e15u0e27u0e08u0e23u0e30u0e21u0e27u0e25.pdf

ข้อมูล Based line อบต.บ้านไทร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

u0e2du0e1au0e15.u0e1au0e49u0e32u0e19u0e44u0e17u0e23.pdf

ข้อมูล Based line อบต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

u0e2du0e1au0e15.u0e42u0e04u0e01u0e22u0e32u0e07.pdf

ข้อมูล Based line อบต.โชกเหนือ  อ.ลำดวน จ.สุรินทร์

u0e2du0e1au0e15.u0e42u0e0au0e01u0e40u0e2bu0e19u0e37u0e2d.pdf