ภาพรวมข้อมูลพื้นฐาน (Based line) ก่อนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตรนักถักทอชุมชน รุ่น 2 โซนภาคกลาง จ.สมุทรสงคราม จำนวน 6 ตำบล

โซนภาคกลาง จ.สมุทรสงคราม

ข้อมูล Based line ทต.บางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

u0e17u0e15.u0e1au0e32u0e07u0e08u0e30u0e40u0e01u0e23u0e47u0e07.pdf

ข้อมูล Based line อบต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

u0e2du0e1au0e15.u0e41u0e2bu0e25u0e21u0e43u0e2bu0e0du0e48.pdf

ข้อมูล Based line อบต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

u0e2du0e1au0e15.u0e1au0e32u0e07u0e41u0e01u0e49u0e27.pdf

ข้อมูล Based line อบต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

u0e2du0e1au0e15.u0e1au0e32u0e07u0e02u0e31u0e19u0e41u0e15u0e01.pdf

ข้อมูล Based line อบต.บางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

u0e2du0e1au0e15.u0e1au0e32u0e07u0e2au0e30u0e41u0e01.pdf

ข้อมูล Based line อบต.ปลายโพงพาย อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

u0e2du0e1au0e15.u0e1bu0e25u0e32u0e22u0e42u0e1eu0e07u0e1eu0e32u0e07.pdf