สรส. นำเสนอตัวอย่างพื้นที่รูปธรรมที่ทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนา
กระบวนการขับเคลื่อนกลไกเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนภาคเหนือ : มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา

สรส.เสนองานวิจัย
พื้นที่ท่งกล้วย (ก้ง)
พื้นที่ กศน.จอมพระ (อ้อย)