ความรู้ "เปลี่ยน" คน กระบวนการเปลี่ยน "วิธีคิด" สู่ชุมชนจัดการตนเองที่...เมืองแก
เทศบาลตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร ์

เทศบาลตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร ์

แม้จะเริ่มต้นจากการ "คิดลบ" แต่เมื่อถึงบทสุดท้ายทีมนักถักทอชุมชนเทศบาลเมืองแกก็สามารถก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคเอา "ชนะใจ" ตนเอง เปลี่ยน "วิธีคิด" จากคนที่ "คิดลบ" มาเป็น "คิดบวก"ได้ ทั้งยังเปลี่ยน "วิธีทำงาน" ใหม่ จากทำงานตาม "หน้าที่" มาเป็นทำงานด้วย "ใจ" พยายามดึงการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมาร่วมพัฒนาเมืองแกให้เติบโตอย่างยั่งยืน

­

ถอดบทเรียนฉบับสมบูรณ์ชุมชนจัดการตนเองที่...เมืองแก

เป้าหมายใหม่ของเมืองแกคือการมี "หลักสูตรท้องถิ่น" ที่เป็นการคิดร่วมกันระหว่างครูบาอาจารย์และชุมชน รวมทั้งมี "กลไก" การขับเคลื่อนงานระดับชุมชนทุกหมู่บ้าน หรือ ที่เรียกว่า "โมเดลประเทศ" 


ถอดบทเรียนฉบับสมบูรณ์