สร้าง “พื้นที่สร้างสรรค์” แนวคิดพัฒนาเยาวชน อบต.หนองอียอ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

อบต.หนองอียอ ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาเด็กเยาวชน กระบวนการพัฒนาเยาวชนช่วงแรกของ อบต.มีรูปแบบ “ทำกิจกรรมเพื่อกิจกรรม”แต่เมื่อได้รับ “ความรู้” จากหลักสูตรนักถักทอชุมชนจึงเปลี่ยนรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ใหม่เป็น “การทำกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้” ด้วยการดึงครูโรงเรียน เด็กทั้งในและนอกระบบเข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายพัฒนาตำบลผ่านโครงการ “โรงเรียนครอบครัว” รั้วของชุมชนที่ผู้ใหญ่ เด็กเยาวชน และคนทั้งตำบลมีส่วนร่วม


­

ถอดบทเรียนฉบับสมบูรณ์