สรุปโครงการของแกนนำเยาวชน อบต.เพี้ยราม จ.สุรินทร์

สรุปโครงการของแกนนำเยาวชน  อบต.เพี้ยราม จ.สุรินทร์

คนต้นเรื่อง

  1. ศิริเพ็ญ ดาบทอง หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพี้ยราม จังหวัดสุรินทร์
  2. วรนุช มีโชค รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพี้ยราม จังหวัดสุรินทร์
  3. กลุ่มแกนนำเยาวชนตำบลเพี้ยราม องค์การบริหารส่วนตำบลเพี้ยราม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
  4. ทรัพย์สิน จันทะมา แกนนำเยาวชน ต.เพี้ยราม
  5. โยธกา บุญมาก ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ต.เพี้ยราม