ถอดบทเรียน อบต.บ้านไทร จ.สุรินทร์

ถอดบทเรียน อบต.บ้านไทร จ.สุรินทร์


หัวข้อถอดบทเรียน

1.ความคาดหวังในหลักสูตรนักถักทอชุมชน

2.ปัญหาในการทำงาน

3.สะท้อนสถานการณ์ปัญหาเด็กเยาวชนในพื้นที่

­

คนต้นเรื่อง

- นายเหิน จุไรย์ นายก อบต.บ้านไทร

- นางวิมล สืบสัน หัวหน้าสำนังานปลัด อบต.บ้านไทร

- พ.จ.อ.ไสว สัชชานนท์ รองปลัด อบต.บ้านไทร

- ครูลลิตา คิอินธิ ครูที่ปรึกษาแกนนำเยาวชน อบต.บ้านไทร

- นางสาวเจนจิรา บัวหอม แกนนำเยาวชน อบต.บ้านไทร

- นางสาวดวงพร สมแจ่ม แกนนำเยาวชน อบต.บ้านไทร

โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว

งาน ถอดบทเรียนผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักถักทอชุมชน รุ่น 2

ชมวีดีโอทั้งหมดของงานได้ที่ : https://bit.ly/2EUpURF

ชมข้อมูลโครงการได้ที่ : https://bit.ly/2tdKdTb

ชมข้อมูล อบต.บ้านไทร ได้ที่นี่ : https://bit.ly/2UFfIRi