คลิปวิดีโอสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักถักทอชุมชน รุ่น 2 อบต.เขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

­


คลิปวิดีโอสัมภาษณ์

ถอดบทเรียนผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักถักทอชุมชน รุ่น 2 

อบต.เขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่


เนื้อหาสัมภาษณ์ 

  • สะท้อนสถานการณ์ปัญหาเด็กเยาวชนในพื้นที่
  • ถอดบทเรียน

1.ความคาดหวังในหลักสูตรนักถักทอชุมชน

2.ปัญหาในการทำงาน

­

คนต้นเรื่อง

  1. จีระพล ลื่อเท่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม
  2. ฉวีวรรณ ดวงเกิด ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
  3. ฐิติมา จันทโรทัย นักวิชาการศึกษา
  4. รัชดา แหลมศักดิ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
  5. นิตยา นิลจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านทุ่ง