คลิปวิดีโอสัมภาษณ์ : ถอดบทเรียนอบต.สระแก้ว (หลักสูตรนักถักทอชุมชน รุ่น 2)

ถอดบทเรียนผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักถักทอชุมชน รุ่น 2 

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว จังหวัดนครศรีธรรมราช


สะท้อนสถานการณ์ปัญหาเด็กเยาวชนในพื้นที่และการถอดบทเรียน

1.ความคาดหวังในหลักสูตรนักถักทอชุมชน

2.ปัญหาในการทำงาน

3.การเปลี่ยนแปลงหลังเข้าร่วมโครงการ

คนต้นเรื่อง

  1. ไชยสิทธิ์ เทพทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
  2. มลรักษ์ สุทธิรักษ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
  3. วสันต์ จิตแฉล้ม นักพัฒนาชุมชน
  4. พรพิชัย สกุลหนู นักวิชาการศึกษา

โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว

งาน ถอดบทเรียนผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักถักทอชุมชน รุ่น 2

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชมวีดีโอทั้งหมดของงานได้ที่ : https://bit.ly/2EUpURF

ชมข้อมูลโครงการได้ที่ : https://bit.ly/2tdKdTb

ชมข้อมูล อบต.สระแก้วได้ที่นี่ : https://bit.ly/2ON49X3