­

SCB CONNEXT ED ร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เพื่อบ่มเพาะให้เด็กไทยเป็น “คนดีและคนเก่ง”

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัทเอกชนชั้นนำของประเทศไทย 12 แห่ง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน ภายใต้ โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (Leadership Program for Sustainable Education : CONNEXT ED) โดย มูลนิธิสยามกัมมาจล มีบทบาทในการสนับสนุนงานด้านวิชาการและงานด้านการจัดการความรู้ เพื่อให้ School partner ของ SCB ทำงานร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนในการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนให้ดีขึ้น ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ครบทั้ง ความรู้ ทักษะ และมีคุณลักษณะที่ดี ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ดาวน์โหลด: youtube_clip_cover.jpg