จากบทเรียนการทำงานของโครงการ Active Citizen จ.ลำพูนที่ผ่านมา ที่เป้าหมายของการทำโครงการเพื่อชุมชนของเยาวชนจังหวัดลำพูน ไม่ได้มุ่งที่ความสำเร็จของโครงการ แต่เน้นการพัฒนาเยาวชนเพื่อที่ วันหนึ่งพวกเขาจะต้องใช้ความรู้ความสามารถของตนเอง และสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมพัฒนาชุมชนของตนเองได้