บทบาทการทำงานเพื่อสร้าง Active Citizen แบบสตูล

บทบาทการทำงานเพื่อสร้าง Active Citizen แบบสตูล 

ที่เป้าหมายในการทำงานหลัก ๆ “เราไม่เชื่อว่า เราต้องทำงานเยาวชนในพื้นที่ให้เกิดขึ้นเพียงลำพัง แต่เราต้องเชื่อว่าเราต้องช่วยกันระหว่างพวกเราและทีมพื้นที่ในชุมชน” หากมีเป้าหมายว่า โครงการที่ “เด็กคิด เด็กทำ และชุมชนได้ประโยชน์ด้วย” ต้องทำอย่างไรเป้าหมายนี้จะสามรรถเกิดขึ้นจริงได้ ลองไปฟัง นายพิเชษฐ์ เบญจมาศ ผู้รับผิดชอบโครงการ Active Citizen จังหวัดสตูล ที่พูดถึงบทบาทสำคัญในการทำงานเพื่อสร้าง “เยาวชนทนแลไม่ได้” ในจังหวัดสตูล ว่ามีแนวคิด รูปแบบ วิธีการทำงานอย่างไร ลองไปชมกันค่ะ 

.

โครงการกลไกชุมชนสู่การพัฒนาเยาวชนในจังหวัดสตูลปีที่ 2 ดำเนินการโดยศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสตูล 

สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)