VDO Rise Up The Chance : สร้างสรรค์เยาวชนพันธุ์สตูล

­

Rise Up The Chance : สร้างสรรค์เยาวชนพันธุ์สตูล

     “สถานการณ์การศึกษา โลกเปลี่ยนไป ณ วันนี้ เด็กเข้าเรียนน้อย เด็กหลุดจากระบบการศึกษา ฉะนั้นการศึกษานอกระบบน่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ที่เป็นทางเลือกให้เด็กได้เรียนรู้ สร้างประสบการณ์ให้ตัวเองเพื่อไปต่อกับชีวิตในอนาคต”

     ด้วยฐานความเชื่อที่ว่า “การเปิดโอกาส” (Chance) คือ กุญแจสู่การพัฒนาเยาวชนพันธุ์สตูลในอนาคต จึงมีเป้าหมายที่จะสร้างพื้นที่ที่เป็นรูปธรรม ให้เยาวชนมีพื้นที่รวมตัวกันทำกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ที่มีทักษะบริหารจัดการกลุ่มตนเอง ที่มีการส่งต่อไปยังรุ่นสู่รุ่น จนเกิด “เครือข่ายเยาวชนสตูล” ร่วมกับ “การพัฒนากลไกพี่เลี้ยงชุมชน” ที่มีบทบาทหนุนเสริม ติดตาม สื่อสาร รวมกับคนในและนอกพื้นที่ หรือ คนในชุมชน เป็น “กลไกชุมชนที่ทำหน้าที่จัดการเด็ก” ภายใต้แนวคิดที่ว่า “สตูลจัดการตนเอง”

โครงการกลไกชุมชนสู่การพัฒนาเยาวชนจังหวัดสตูลปีที่ 2

ดำเนินการโดย ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสตูล

สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)