โครงการ"นักสืบเดินดินต๋ามฮอยกอยบ้านเกิด"เยาวชนบ้านตงใต้พัฒนา อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน