โครง"การอนุรักษ์จักสานการประดิษฐ์และงานฝีมือ"เยาวชนบ้านสันตับเต่า ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.สตูล