โครงการ "สืบสานนาฏลีลา กลองปู่จาของชุมชน" เยาวชนบ้านบวก ต.ดงดำ อ.ลี้ จ.ลำพูน