โครง"การอนุรักษ์และสืบสารดนตรีพื้นเมือง"เยาวชนบ้านห้วยโป่งสามัคคี อ.ลี้ จ.ลำพูน