โครงการ"ลดปัญหาขยะในหมูบ้าน"เยาวชนบ้านเเม่ป้องใน ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน