แนวคิดการพัฒนาเด็กและเยาวชนชาติพันธุ์รุ่นใหม่จังหวัดตากในการทำโครงการเพื่อชุมชน

­

“อยากให้เยาวชนเหล่านี้เรียนรู้จากการอยู่ร่วมกันในวัฒนธรรมที่หลากหลาย ให้ยอมรับตัวเอง ยอมรับคนอื่น เคารพตัวเอง เคารพคนอื่น และมีความภูมิใจในตัวเอง มีความมั่นใจที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างไม่เขินอาย” เป็นความคาดหวัง ของ อาจารย์“ชิ” สุวิชาน พัฒนาไพวัลย์ หัวหน้าโครงการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองผ่านการพัฒนาศักยภาพการวิจัยให้แก่เยาวชนชาติพันธุ์ในพื้นที่อำเภอชายแดนจังหวัดตาก

ที่เห็นว่า "หัวใจหลักในการทำงานกับเยาวชน" คือ การให้เยาวชนศึกษาเรื่องที่อยู่ใกล้ตัว รวมถึงการใช้เครื่องมือที่ไม่สลับซับซ้อน เยาวชนสนุกสนานโดยไม่รู้สึกแปลกแยกและเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อให้พวกเขาเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ (self-esteem) มีความตระหนักถึงสิ่งที่เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชุมชน (self-awareness) สามารถรับรู้ตัวเอง รับรู้คนอื่น (self-perception) และสุดท้าย มีความมั่นใจที่จะกล้ารับในสิ่งที่ตัวเองทำ มีความกล้าหาญบนฐานของจริยธรรม ทำให้ก่อเกิด “พลัง” ของการทำงานร่วมกันของเยาวชนชาติพันธุ์จังหวัดตาก

โครงการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองผ่านการพัฒนาศักยภาพการวิจัยให้แก่เยาวชนชาติพันธุ์ในพื้นที่อำเภอชายแดนจังหวัดตาก
ดำเนินการโดย วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรโรฒ จังหวัดตาก สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และ มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)