"พอเพียงตามแนวคิดของพ่อ" สารคดีโทรทัศน์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง โดยโครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ