วีดิทัศน์ นำเสนอโครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญใน "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ว่าเป็น "เครื่องมือ" ที่สำคัญในการพัฒนาบุคลากรของประเทศ มูลนิธิสยามกัมมาจลจึงได้จัดตั้ง "โครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู้ปร­ัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" และร่วมมือกับโครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของก­ระทรวงศึกษาธิการมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2548 โดยมีบทบาทเป็นผู้จุดประกาย สนับสนุนการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ส่งผ­ลให้นักเรียนเกิดอุปนิสัยพอเพียง ตลอดจนสร้างความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนเ­ศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนต่างๆ


­

บรรยายเสียงภาษาไทย

­

บรรยายเสียงภาษาอังกฤษ

­