วิดีทัศน์ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาข­องเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา"

วิดีทัศน์นำเสนอเรื่องราว
"เส้นทางสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาข­องเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา" เผยแพร่ครั้งแรกภายในงานตลาดนัดความรู้ เครือข่ายเรียนรู้สู่ความพอเพียง ครั้งที่ 3

วัตถุประสงค์
เพื่อให้โรงเรียนต่างๆ ได้ทบทวนสำรวจตนเอง นำความรู้ที่ได้จากการดำเนินการมาเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้อื่น เติมเต็มซึ่งกันและกัน และนำความรู้ที่ได้กลับไปพัฒนาการจัดการกา­รเรียนการสอนเพื่อให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียนสามารถเข้าถึงหลักปรัชญาของเศร­ษฐกิจพอเพียง และนำมาเป็นวิถีปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ