วิดีทัศน์ : หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คืออะไร มาเรียนรู้ไปด้วยกันได้ ใน 3 นาที

­

­

­


วิดีทัศน์ : หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คืออะไร มาเรียนรู้ไปด้วยกันได้ ใน 3 นาที 

ผลงาน "ลงแขก" ร่วมกันสื่อสารสังคม โดย น้อง Animator จาก เทศกาล Animator Festival
ลิงก์ https://www.facebook.com/animatorfest...

Support by
มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ดูแลการผลิต โดย SpUtNiK tales Co., Ltd. กิจการแอนิเมชั่นเพื่อสังคม
ลิงก์ https://www.facebook.com/sputniktales