สัมภาษณ์ กลุ่มเยาวชนรักษ์โลก โรงเรียนห้างฉัตรวทิยา จ.ลำปาก

­

­

การดำเนินโครงการการจัดการขยะในโรงเรียนแล­ะชุมชนเพื่อลดภาวะโลกร้อน กลุ่มเยาวชนรักษ์โลก โรงเรียนห้างฉัตรวทิยา จ.ลำปาง ภายใต้โครงการปลูกใจรักษ์โลก ปี 1 (2555)

ดาวน์โหลด: ห้างฉัตร.mp4