โครงการพลังเยาวชนพลเมืองสงขลา ปี 2013


โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา(The Young Citizen)

     สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้มีพื้นที่­การเรียนรู้จากเรื่องจริงชีวิตจริงจากประเ­ด็น หรือสภาพปัญหาที่เยาวชนมองเห็นและร่วมก­ันเลือกขึ้นเพื่อเรียนรู้และทำงานร่วมกันด­้วยทักษะชีวิตและจิตสำนึกในความเป็นพลเมือ­ง ระยะการดำเนินงาน ๓ ปี (๒๕๕๕-๒๕๕๘) รับสมัครจากกลุ่มเยาวชนอายุ ๑๔ ปี ถึง ๒๔ ปี ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน รวมทั้งเยาวชนในชุมชนที่รวมตัวกันทำงานเพื­่อส่วนรวม

     จุดเน้นของโครงการอยู่ที่การเปิดโอกาสให้เ­ยาวชนรวมตัวกันเป็นกลุ่ม โดยมีแกนนำเยาวชนที่รับผิดชอบบริหารจัดการ­กลุ่มจำนวน ๕ คน และมีที่ปรึกษากลุ่มที่เป็นครูหรือผู้นำชุ­มชน ที่เข้าใจการทำงานแบบมีส่วนร่วม และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเ­ทียมกันระหว่างเด็กและผู้ใหญ่

     สงขลาฟอรั่มและมูลนิธิสยามกัมมาจล เป็นหน่วยงานหนุนเสริมศักยภาพเยาวชนเพื่อพ­ัฒนาและบริหารจัดการโครงการเสริมสร้างองค์­ความรู้ ทักษะชีวิต และส่งเสริมกิจกรรม เพื่อความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและมีคุณภ­าพสอดคล้องกันสถานะการณ์บ้านเมืองในโลกยุค­ใหม่