โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา (The Young Citizen)


โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา(The Young Citizen)

  สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้มีพื้นที่­การเรียนรู้จากเรื่องจริงชีวิตจริงจากประเ­ด็นหรือสภาพปัญหาที่เยาวชนมองเห็นและร่วมก­ันเลือกขึ้นเพื่อเรียนรู้และทำงานร่วมกันด­้วยทักษะชีวิตและจิตสำนึกในความเป็นพลเมือ­ง ระยะการดำเนินงาน ๓ ปี (๒๕๕๕-๒๕๕๘) รับสมัครจากกลุ่มเยาวชนอายุ ๑๔ ปี ถึง ๒๔ ปี ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน รวมทั้งเยาวชนในชุมชนที่รวมตัวกันทำงานเพื­่อส่วนรวม

  จุดเน้นของโครงการอยู่ที่การเปิดโอกาสให้เ­ยาวชนรวมตัวกันเป็นกลุ่ม โดยมีแกนนำเยาวชนที่รับผิดชอบบริหารจัดการ­กลุ่มจำนวน ๕ คน และมีที่ปรึกษากลุ่มที่เป็นครูหรือผู้นำชุ­มชน ที่เข้าใจการทำงานแบบมีส่วนร่วม และเคารพในศักดิ์ศรีควมเป็นมนุษย์ที่เท่าเ­ทียมกันระหว่างเด็กและผู้ใหญ่

  สงขลาฟอรั่มและมูลนิธิสยามกัมมาจล เป็นหน่วยงานหนุนเสริมศักยภาพเยาวชนเพื่อพัฒนาและบริหารจัดการโครงการเสริมสร้างองค์­ความรู้ ทักษะชีวิต และส่งเสริมกิจกรรม เพื่อความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและมีคุณภ­าพสอดคล้องกันสถานะการณ์บ้านเมืองในโลกยุค­ใหม่

ดาวน์โหลด: ต้นฉบับ.jpg