VDOการประเมินผลแบบเสริมพลัง 3 องค์กร:ประเมินผลงานตนเองใน1ปี:พลังพลเมืองเยาวชนสงขลา ปี2556

โครงการสนับสนุนองค์กรเพื่อพัฒนาเยาวชน

เวทีสรุปผลการทำโครงการของภาคี 3 องค์กร

วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2556

ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียลทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด

วัตถุประสงค์ของการประชุม

1. เพื่อให้ 3 องค์กร อันได้แก่ สงขลาฟอรั่ม มูลนิธิกองทุนไทย และศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (RECOFTC) วิเคราะห์และประเมินกิจกรรมพัฒนาเยาวชนในป­­­ีที่ผ่านมา

2. เพื่อให้ 3 องค์กรแลกเปลี่ยนบทเรียน และวิธีการพัฒนาเยาวชนระหว่างกัน

3. เพื่อให้สงขลาฟอรั่ม มูลนิธิกองทุนไทย ปรับและนำเสนอข้อเสนอโครงการปีที่ 2