วิดีทัศน์แนะนำโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่"

­


โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ เป็นโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการพัฒนาเครือข่ายเยาวชน และบุคลากรด้านไอที เื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างเครือข่ายให้เกิดกลุ่มองค์ความรู้ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนที่มีความสนใจด้านไอที เกิดจิตอาสา และได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมถ่ายทอดความสำเร็จ อันจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการรังสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่า และการนำผลงานมาต่อยอดแบบบูรณาการ พร้อมทั้งยังเป็นการสร้างความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนการพัฒนาขีดความสามารถให้แก่เยาวชนที่เหมาะสมต่อไปในอนาคต

­

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แลุคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ร่วมกับมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ (จำกัด) มหาชน ได้จัดทำโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ ขึ้นในปี พ.ศ. 2556 โดยสนับสนุนทุนในการต่อยอดพัฒนาผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปสู่การประยุกต์ใช้งานให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ผลักดันไปสู่กลุ่มผู้ใช้งานจริง ทั้งด้านเกษตรกรรม การศึกษา ชุมชน และสังคม เพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ โดยผลงานของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการแนะแนวทางแบบมืออาชีพ จากหน่วยงานในสายงานที่ต่อยอดในด้านที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลด: TorKla12mins.mp4