วีดิทัศน์:ค่ายกล้าใหม่...ใฝ่รู้ ระดับอุดมศึกษา ปี 3 : ศูนย์เรียนรู้ชาวดิน จ.ขอนแก่น
                                               

วีดิทัศน์:ค่ายกล้าใหม่...ใฝ่รู้ ระดับอุดมศึกษา ปี 3 ระหว่างวันที่ 25 - 29 พ.ค. 2552 ณ ศูนย์เรียนรู้ชาวดิน จ.ขอนแก่น จัดโดยมูลนิธิสยามกัมมาจล