วีดิทัศน์:ค่าย "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ระดับมัธยมศึกษา ปี 3 : จังหวัดเพชรบุรี
                                   

วีดิทัศน์:ค่าย "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ระดับมัธยมศึกษา ปี 3 : จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่างวันที่ 25 - 28 มิถุนายน 2552 ณ จังหวัดเพชรบุรี จัดโดยมูลนิธิสยามกัมมาจล