วีดีทัศน์เส้นทางการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ โดยมูลนิธิสยามกัมมาจล