วีดีทัศน์ ครูแกนนำเศรษฐกิจพอเพียงแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน

https://www.youtube.com/watch?v=lwY7REkhN2c

นางสาวบุญยรัตน์  ลมงาม และนางนิทรา  หอมเกษร ครูแกนนำเศรษฐกิจพอเพียง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมเชิงปฏิบัติ­การแลกเปลี่ยนประสบการณ์บริหารจัดการศูนย์­การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี­ยงด้านการศึกษาเพื่อความยั่งยืน โดยมูลนิธิสยามกัมมาจล วันที่ 27-29 พฤษภาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมธนาคารไทยพาณิชย์ หาดตะวันรอน จังหวัดชลบุรี