วีดีทัศน์ มุมมองความพอเพียงของนักเรียนแกนนำเศรษฐกิจพอเพียง