วีดีทัศน์ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์