วีดีทัศน์ ความรู้สึกของนางสาวชวนา สุทธินราธร นักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียงรุ่นที่ 5