วีดีทัศน์ นางนิทรา หอมเกษร ครูแกนนำเศรษฐกิจพอเพียง แบ่งปันการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

https://www.youtube.com/watch?v=uDMuDG1Kdig

นางนิทรา  หอมเกษร ครูแกนนำเศรษฐกิจพอเพียง แบ่งปันการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ประสานงานภูมิภ­าค โครงการเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ­พอเพียงสู่สถานศึกษาครั้งที่ 2/2555  วันที่ 28-29 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมวินเซอร์สวีทส์ สุขุมวิท 20.