ชีวิตพอเพียงในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากมีความสุขด้วยความรักความอบอุ่น จากครูซึ่งเสมือนพ่อแม่ เพื่อน ๆ ในโรงแรม เสมือนญาติ และ 8 กิจกรรมทักษะดำเนินชีวิตและ 5 ศูนย์การเรียนรู้บ่มเพาะสร้างอุปนิสัยพอเพียง ทำให้พวกเราสามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีภูมิคุ้มกัน