วิดีทัศน์ "พลังสังคม พลังอุดมศึกษา"

            

­

­

วิดีทัศน์นำเสนอบทเรียนการทำงาน "โครงการจัดตั้งศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"
ในการสนับสนุนของมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)