คลิปวิดีโอนำเสนอสรส.กับแนวคิดโมเดลประเทศ และการขยายผลสู่วงกว้าง ร่วมกับกศน.จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้เครื่องมือ KM

สรส.กับแนวคิดโมเดลประเทศ และการขยายผลสู่วงกว้าง ร่วมกับกศน.จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้เครื่องมือ KM

คนต้นเรื่อง

 1. วิมลพรรณ กุลัตถ์นาม KM TEAM กศน.จังหวัดสุรินทร์
 2. พีระพร อนุไวย ครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ต.บ้านไทย อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
 3. ศรายุทธ บูรณ์เจริญ (อดีต) ผอ.กศน. อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
 4. สุวรรณี โชติสิรินันท์ นายก อบต.กันตวจระมวล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
 5. ฉัตรทอง มั่นยืน ส.อบต.กันตวจระมวล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
 6. สุน แนมดี ประธานสภาฯ ต.กันตวจระมวล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
 7. บุญนาค สืบสันต์ กำนัน ต.กันตวจระมวล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
 8. ธีระตา อุตมาน ครูอาสาสมัคร กศน. อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
 9. ธีรชาติ แสนชมภู ปลัดอบต.กันตวจระมวล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
 10. อำนาจ ดาศรี ครู ศรช. ต.กันตวจระมวล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
 11. พ.อ.อ.ชะลอ บุญพิทักษ์ ผอ.กศน. อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
 12. ธีระยุทธ หัสนะ ผอ.กศน. ศูนย์จังหวัดสุรินทร์

ผลิตโดย

สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.)

โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว