วิดีทัศน์ ค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนสู่การเป็นพลเมืองรุ่นใหม่ที่สามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมารับใช้ชุมชนสังคม (ค่าย10 วัน)

­

ค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนสู่การเป็นพลเมืองรุ่นใหม่ที่สามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมารับใช้ชุมชนสังคม ภายใต้โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัวดำเนินการค่ายโดย คุณวราภรณ์ หลวงมณี สถาบันยุวโพธิชน

ร่วมด้วยกระบวนกร อาจารย์ประชา หุตานุวัตร , คุณจรายุทธ สุวรรณชนะ ,พระอาจารย์สมบูรณ์ สุมังคโล, กสทช.,นฤมล ไพบูลย์สิทธิคุณ ,ทีมยุวกระบวนกร

สนับสนุนโดย มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ,กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ,สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) ,ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ,มูลนิธิสยามกัมมาจล

งาน ค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนสู่การเป็นพลเมืองรุ่นใหม่ที่สามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมารับใช้ชุมชนสังคม

วันที่ ครั้งที่ 1 วันที่ 19 - 30 เมษายน 2561 / ครั้งที่ 2 วันที่ 30 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2561

สถานที่ ณ ศูนย์ปราชญ์พ่อคำเดื่อง ภาษี บ้านโนนเขา หมู่ 8 ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

ดาวน์โหลด: ปก.JPG