คลิปวิดีโอสรุปโมเดลประเทศเมืองแก ทต.เมืองแก จ.สุรินทร์


 • คลิปสรุปโมเดลประเทศเมืองแก การกระจายอำนาจและชุมชนจัดการตนเอง บ้านเมืองแก ต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์

นำเสนอโมเดล โดย

 1. อาจารย์ทรงพล เจตนาวณิชย์ ผู้อำนวยการสถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.)
 2. นางวราภรณ์ หลวงมณี ผู้อำนวยการสถาบันยุวโพธิชน
 3. นายสุรศักดิ์ สิงห์หาร ปลัดเทศบาลตำบลเมืองแก

แกนนำชุมชน

 1. นายเบิ้ม สงนวน ผู้ใหญ่บ้านเมืองแก
 2. นายสมศักดิ์ กองทอง
 3. นางสงวน พจนะแก้ว
 4. นางเยาวลักษณ์ งามขำ

แกนนำเยาวชน

 1. นายธนภัทร สงนวน
 2. นางสาวกรินณา สงนวน
 3. นางสาวชุติมา จันทร์งาม