ถอดบทเรียน ทต.เมืองแก จ.สุรินทร์

­


ถอดบทเรียน ทต.เมืองแก จ.สุรินทร์


หัวข้อถอดบทเรียน

1.ความคาดหวังในหลักสูตรนักถักทอชุมชน

2.ปัญหาในการทำงาน

3.สะท้อนสถานการณ์ปัญหาเด็กเยาวชนในพื้นที่

­

คนต้นเรื่อง

- นายสุรศักดิ์ สิงห์หาร ปลัด ทต.เมืองแก

- นายเผด็จ ยั่งยืน รองปลัด ทต.เมืองแก

- นางชนัญญา ศรีแก้ว นักพัฒนาชุมชน ทต.เมืองแก

- นางเนตรทราย ถิ่นถาน นักบริหารการศึกษา ทต.เมืองแก

- นายกิตติ ขุมทอง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ทต.เมืองแก

- นายเบิ้ม สงนวน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.เมืองแก

- นางสาวนิภาพร กงจันทา แกนนำเยาวชน ทต.เมืองแก

- นายธนภัทร สงนวน แกนนำเยาวชน ทต.เมืองแก

- นายวรัญญา สดับสาร แกนนำเยาวชน ทต.เมืองแก

โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว

งาน ถอดบทเรียนผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักถักทอชุมชน รุ่น 2

ชมวีดีโอทั้งหมดของงานได้ที่ : https://bit.ly/2EUpURF

ชมข้อมูลโครงการได้ที่ : https://bit.ly/2tdKdTb

ชมข้อมูลทต.เมืองแก ได้ที่นี่ : https://bit.ly/2UVqYhz