โครงงานการสร้างผลิตภัณฑ์ จากต้นกก แกนนำเยาวชนบ้านโคกล่าม เทศบาลตำบลเมืองแก