โครงงานการจักสาน โดยแกนนำเยาวชน บ้านสระบัว เทศบาลตำบลเมืองแก