ภาพวิดีทัศน์แสดงผลงาน โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนโครธาราม

­

ภาพวิดีทัศน์แสดงผลงานของสามเณรนักเรียน จากโครงการค่ายฝึกยอดนักเทศน์มหาชาติ โครงการปลูกข้าวนาอินทรีย์ และโครงการต้องตุงพันชั้น (ตุงปันชั้น) สังกัดโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนโครธาราม ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเยาวชนจังหวัดน่าน มูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้วัดโป่งคำ สนับสนุนโดยมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ดาวน์โหลด: capture-20150511-144634.png